FFKFs dialogkonferanse 2019

FFKF inviterte til direkte dialog om hvordan vi kan samskape forståelse, praksis og bedre løsninger for å korte ned veien fra flyktningleir til norsk arbeidsliv. Vedlagt er presentasjonene fra dialogkonferansen som ble arrangert i april. 

 

Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)

Regjerningen foreslår endringer i ordningene for livsopphold for voksne innvandrere som tar grunnskoleopplæring. Det er foreslått ulike pilotprosjekter. IKVO vil sende et høringssvar i august. Send oss dine innspill på e-post til viho@lunner.kommune.no

NOU 2018:13

Ny utlysing av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss

Kompetanse Norge lyser ut inntil 15 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat. Søknadsfrist er 2. september 2019.

Les mer hos Kompetanse Norge

Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – beredskap før sommeren

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er svært alvorlig for dem som rammes av dette. Å bekjempe dette er derfor høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet krever en bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser. Tjenestene for barn og unge i kommuner og fylkeskommuner har en viktig forebyggende rolle.

Les mer hos Regjeringen

Hvordan måle integrering?

For å forstå integrering, må en se på innvandreres integreringskapasitet, og økonomiske, politiske, sosiale og opplevde sider ved integreringen. Det framgår av en ny rapport Proba samfunnsanalyse har levert til IMDi.

Les mer hos IMDi

Friksjon og fleksibilitet – om samarbeid mellom voksenopplæringen og flyktningtjenesten

Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, holdt innlegg på konferansen til FFKF - Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid, 4. april i Bergen. Innlegget omhandlet samarbeidet mellom voksenopplæringen og flyktningtjenesten.

Du kan lese innlegget her

NOU: Voksne i grunnskole- og videregående opplæring — Finansiering av livsopphold

NY HØRING: Rapporten fra Raaums levekårsutvalg foreligger. Hvordan skal elever i grunnskole for voksne sikres et livsgrunnlag? Les og send innspill til styret i IKVO! Fristen til oss 20.6.

Les mer

Nytt om Kompetanseløftet (FVO)

Kompetanse Norge arrangerer søkerseminar for læresteder som vurderer å søke om deltakelse i forsøket. På seminaret vil det bli gitt informasjon om forsøket med forberedende voksenopplæring (FVO) og om forsøk med modulisert fag- og yrkesopplæring for voksne og Kombinasjonsforsøket. Flere av IKVOs medlemmer deltar på søkerseminaret og har håp om å starte opp med FVO høsten 2019.

Les mer om FVO hos Kompetanse Norge

 

Gratis e-læring i regning

Kompetanse Norge har utviklet en e-læringsressurs i grunnleggende regning. E-læringen er gratis og tilgjengelig for alle voksne som ønsker å bli bedre i regning.

Les mer hos Kompetanse Norge

IKVOs høringssvar på forslag til lærerplan i norsk og samfunnsfag på nivå C1

IKVO støtter revisjonen av læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere opp til C1-nivå, gitt at det ikke stilles krav om C-nivå, for eksempel for inntak til høyere utdanning.

Les hele høringssvaret her