Kompetanse og opplæring blant et utvalg innvandrere

Grunnlaget for denne rapporten er 1 321 respondenter som er innvandrere i Norge fra de ti største landbakgrunnene utenfor Vest-Europa: Polen, Litauen, Syria, Somalia, Irak, Eritrea, Filippinene, Pakistan, Thailand og Iran. Landene representerer ulike tidsperioder med innvandring og ulike innvandringsgrunner. 

Last ned rapporten her

Frist for å ajourføre data i NIR for 2021

Kommunenes frist for å ajourføre opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for rapporteringsåret 2021 er 28. februar 2022.

Les mer hos IMDi

Ny ordning samfunnskunnskap

Fra 1. januar 2022 innføres det endringer i ordningen samfunnskunnskap for personer omfattet av integreringsloven. Endringene er basert på ny læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere som trådte i kraft 1. august 2021.

Les mer hos IMDi

IKVOs høringssvar til ny opplæringslov

Styret i IKVO har laget et høringssvar til ny opplæringslov. Flere av medlemmene i IKVO deltok på nettmøte fredag 17. desember og bidro med nyttige innspill.

Høringssvaret

Medlemsmøte på Teams fredag 17. desember

Styret i IKVO inviterer til medlemsmøte fredag 17. desember kl 15.00-16.00 på Teams. Spørsmålet er om noen har innspill til ny opplæringslov? På forhånd er det lurt å lese kapittel 43 i høringsutkastet, eventuelt også kapittelet om spesialundervisning og elev-/deltakerstatus for voksne. Styret har utarbeidet en kladd som utgangspunkt for diskusjon om de varslede endringene.

Dere som ønsker å delta på innspillsmøtet digitalt på fredag, sender en e-post til styreleder, Vibeche Holte

Høringsutkast

 

Jobber du med elever/deltakere fra Afghanistan?

Visste du at befolkningen i Afghanistan snakker flere ulike språk, og at de to offisielle språkene i landet er pashto og dari? Og visste du at NAFO utvikler og formidler ressurser på pashto og dari som kan benyttes i møte med barn, elever og foresatte i barnehage og skole? Her finner du en oversikt.

Les mer hos NAFO

Lørenskog kommune vinner Bosettings- og integreringsprisen for 2021

Kommunen får prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Prisen er delt ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som blant annet trekker fram kommunens solide resultater fra introduksjonsprogrammet.

Les mer hos IMDi

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap

Språktjenester arrangerer etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap i hele landet, på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Les mer hos HKdir

YrkesKomp – opplæring og kompetanseheving innen yrkesfag

YrkesKomp er et samarbeidsprosjekt i Drammen kommune. Her får innvandrere med liten eller ingen formalkompetanse opplæring innen bygg- og anleggsfag, eller restaurant- og matfag.

Les mer hos IMDi

Omfang av negativ sosial kontroll

De fleste unge i Norge opplever stor grad av selvbestemmelse og at omfanget av negativ sosial kontroll er svært lite. Samtidig bekrefter ny forskning at noen grupper er mer utsatt. Dette kommer frem i en ny undersøkelse Proba har gjort for IMDi.

Les mer hos IMDi