Aktuelt fra Kunnskapsdepartementet

Syndiker innhold
Tema: Innvandring og integrering
Oppdatert: 55 sek siden

Endringer i au pair-regelverket og DNA-testing i familieinnvandringssaker trer i kraft

tir 30. jun 2020 - 17:00
Fra 1. juli 2020 kan vertsfamilier som utnytter en au pair, bli varig utestengt fra au pair-ordningen. Det innebærer de aldri vil kunne få au pair igjen

Mottaksplasser for 1000 migranter i Hellas gjennom EØS-midlene

fre 26. jun 2020 - 11:19
Arbeidet med å etablere mottaksplasser for rundt 1.000 enslige mindreårige og sårbare migranter i Hellas er i gang. Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midler.

Høring Forslag til forskrift til integreringsloven

fre 26. jun 2020 - 07:58
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift til integreringsloven på høring. I høringsnotatet foreslås det blant annet forskriftsbestemmelser om fylkeskommunens ansvar, obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, fravær og permisjoner, fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap, veiledende minimumsnivåer i norsk, prøver i norsk og samfunnskunnskap, forsøk, kompetansekrav for lærere og behandling av personopplysninger."

Utvidet rett til nemndmøtebehandling i Utlendingsnemnda for konvertitter

tor 25. jun 2020 - 11:11
I en ny høring foreslår regjeringen at asylsøkere som frykter forfølgelse fordi de har skiftet religion, skal få sterkere rett til å få møte personlig i Utlendingsnemnda under klagebehandlingen enn det de har i dag.

Informasjon om regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

ons 24. jun 2020 - 09:53
Regjeringen skal for sjuende gang holde sin årlige integreringskonferanse.

Skal bli lettere for politiet og utlendingsmyndighetene å innhente taushetsbelagt informasjon om utlendinger ved norske utdanningsinstitusjoner

fre 19. jun 2020 - 12:53
Utlendingsmyndighetene er avhengige av opplysninger om studiene til den som søker, eller referansepersonen til søkeren, for å kunne behandle oppholdssaker i forbindelse med arbeid, studier, familieinnvandring eller permanent oppholdstillatelse. Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag for å gjøre dette enklere.

Nye regler for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda

fre 12. jun 2020 - 13:05
Gjennom en endring i utlendingsloven er nå myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) overført fra Kongen i statsråd til Justis- og beredskapsdepartementet. Samtidig trer fylkesmennene og Samfunnsviterne inn som nye organer som kan foreslå kandidater til vervet som nemndmedlemmer.

Prop. 134 L (2019–2020)

fre 12. jun 2020 - 10:45
Proposisjonen inneholder forslag til en hjemmel i statsborgerloven for at departementet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesse kan treffe vedtak om tap av statsborgerskap for en person som også har annet statsborgerskap, og som har utvist en fremferd som kan tilsi at vedkommende sterkt vil skade slike interesser. Det foreslås at staten skal bære alle kostnader med saken dersom det reises søksmål om gyldigheten av departementets vedtak.

Personer med terrorplaner skal kunne miste norsk statsborgerskap uten å være straffedømte

tor 11. jun 2020 - 23:00
Regjeringen foreslår at personer som utgjør en alvorlig trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, kan tape statsborgerskapet sitt uten å være straffedømte. Det betyr at statsborgerskapet for eksempel kan tas fra personer med planer om og potensial til å begå terror.

Jobber for lette på innreiserestriksjonene i Europa

fre 05. jun 2020 - 14:31
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har i dag deltatt på uformelt innenriksministermøte i EU. Tema for møtet var Covid-19 og Europas vei ut av indre grensekontroll og reiserestriksjoner mellom Schengen-landene.

Flere ofre for menneskehandel kan få oppholdstillatelse

fre 05. jun 2020 - 11:29
Justis- og beredskapsdepartementet endrer reglene slik at flere ofre for menneskehandel, som har avgitt forklaring for retten eller politiet, kan få opphold i Norge.

Koronasituasjonen: Ny hjemmel for innreiserestriksjoner

fre 29. Mai 2020 - 13:30
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår et nytt lovgrunnlag for å videreføre midlertidige innreisebegrensninger så lenge covid-19-pandemien gjør det nødvendig.

Flere kriminelle utlendinger kan utvises

fre 29. Mai 2020 - 13:24
Regjeringen har i dag sanksjonert endringer i utvisningsreglene. Fra 1. juni blir det større muligheter til å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge.

456 millioner til flyktninger og nyankomne innvandrere

fre 29. Mai 2020 - 11:05
Koronakrisen har rammet flyktninger og nyankomne innvandrere hardt. Høy arbeidsledighet gjør det svært vanskelig for de med lav formell kompetanse og lite erfaring å komme i jobb. Regjeringen foreslår derfor en tiltakspakke på 456 millioner kroner for å gi dem mer hjelp og bedre kompetanse, slik at de kan ta del i arbeidsmarkedet så fort som mulig.

Prop. 124 L (2019–2020)

fre 29. Mai 2020 - 10:45
Proposisjonen inneholder forslag til midlertidige lov om innreiserestriksjoner for utenlandske borgere av hensyn til folkehelsen. Innreisereiserestriksjonene har til nå vært regulert i en forskrift (bortvisningsforskriften) med grunnlag i smittervernloven. Det foreslås nå et nytt hjemmelsgrunnlag for reguleringene gjennom en midlertidig særlov som er særskilt innrettet mot å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19.