Resultatforskjell mellom Jobbsjansen og introduksjonsprogrammet

En del av innholdet og virkemidlene i Jobbsjansen og introduksjonsprogrammet er like og IMDI ønsket mer kunnskap om hvilke faktorer som forklarer resultatforskjellene. Ideas2evidence har laget rapport på oppdrag fra IMDi.

Les mer hos IMDi

EPALE frokostseminar om flerspråklighet

EPALE Norge inviterer til frokostwebinar om flerspråklighet i grunnopplæringen for voksne. Tre spesialister kommer for å presentere kunnskap, erfaringer og ressurser, og for å samtale med andre fra sektoren.

Les mer hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Digitalisering av 75 t samfunnskunnskap

Ideen var å lage et opplegg som er basert på det dialogbaserte og ikke det som vi er vant med fra andre modeller for digitalopplæring hvor kursene ofte er bygd opp på lite dialog med og mellom deltakere, men mer forelesninger av kursholder. Dette krever at læreren i tillegg til faglig og pedagogisk kompetanse også har god digitalkompetanse og ser mulighetene det digitale gir.

Les mer hos Epale

Frist for å oppdatere opplysninger i NIR for 2022

Kommunenes frist for å ajourføre opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for 2022 er 28. februar 2023.

Les mer hos IMDi

Hvordan stille riktige norskkrav ved ansettelse

Når man skal ansette nye arbeidstakere er det viktig å vurdere hvilke språkferdigheter som trengs i jobben. Norskprøven gir offentlig godkjent dokumentasjon på norskferdigheter, og kan være til god hjelp i ansettelsesprosessen.

Les mer hos HK-dir

Opplæring av elever eller deltakere fra Ukraina

Har du voksne fra Ukraina i din avdeling, gruppe eller klasse? NAFO har samlet noen ressurser som kan være nyttige. Her er både ressurser som barn, elever og deltakere kan benytte selv i undervisningssammenheng og ressurser for deg som er lærer eller ansatt i møte med flyktninger eller asylsøkere fra Ukraina.

Les mer hos NAFO

Informasjon om elektronisk ID (eID)

Personer fra Ukraina som har søkt om eller fått innvilget kollektiv beskyttelse kan skaffe seg eID. De får tilgang til digitale tjenester fra det offentlige.

Les mer hos IMDi

SFS2213 relatert til voksenopplæring

Presiseringer og konsekvenser etter forliket mellom KS og Utdanningsforbundet 02.09.2022.

Les referatet her

Kompetansepluss arbeid

I Kompetansepluss arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, og opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid. Ordningen skal primært være for deltakere med lav formell utdanning.

Fristen for å søke midler er tirsdag 6. desember.

Les mer hos HK-dir

Webinar om fremtidens voksenopplæring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet inviterer til webinar mandag 28.november kl. 10.00 – 11.30.

Les mer her