IKVO-konferansen 2018

Årets konferanse handlet om endringer og omstillinger i voksenopplæringen. Representanter fra KS, IMDi og Kompetanse Norge holdt innlegg, i tillegg til statssekretær Kristin Holm Jensen fra Kunnskapsdepartementet. Den faglige delen ble ledet av Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis ved OsloMet.

 

Konferansen ble åpnet av KS ved Nina Gran. Gran pekte på utfordringene knyttet til manglende finansiering av regjeringens «integreringsløft». Hun viste oss også rektors handlingsrom i arbeidstidsavtalen SF2213, som ikke regulerer opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, men kun grunnskolen.

Nina Gran

Yngvild Ziener Nilsen fra Kompetanse Norge snakket om mulighetene voksenopplæringsfeltet har til å følge opp 400 000 voksne med svake grunnleggende ferdigheter (jf. PIACA). Ordninger som Kompetanse pluss med mer ble også nevnt. Nielsen er prosjektleder for FVO, modulbasert grunnskole for voksne. Hun la fram de siste resultatene fra forsøket, og pekte på ordningens suksess, og dens sannsynlige utbredelse fra 2020.

Fra IMDi møtte Anders Fyhn, avdelingsleder for bosettings- og kvalifiseringsavdelingen. Fyhn viste oss siste statistikk for antall ankomster (ca 5300 i 2018) og kommunenes resultater etter intro fra 2013 til 2017.  Mest temperatur vakte forslagene til obligatoriske moduler i introduksjons-programmet. Forslaget innebærer mange nye tiltak, i tillegg til innholdet vi har i dag. Det blir viktig å ytre seg når disse forslagene kommer på høring! 

Anders Fyhn

 

Fredag morgen kom Sanners statssekretær, Kristin Holm Jensen. Jensen gav oss en grundig innføring i regjeringens integreringsløft. Hun påpekte at kravene blir høyere, både med hensyn til måloppnåelse og skreddersøm av innholdet i intro. I tider med trang kommuneøkonomi, blir det viktig at kommunepolitikerne våre forstår hva regjeringens satsing vil innebære for kommunene. Både bredde, lengde og innhold i introduksjons-programmet skal bli bedre. Men rammene til opplæringen økes ikke.

Kristin Holm Jensen

Resten av konferansen var viet faglig fordypning i endringsledelse ved Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis ved OsloMet. Paulsen er en meget dyktig foreleser, som presenterte relevant teori, og fikk medlemmene til reflektere over egen lederstil og egne ledergrupper. De vel 60 deltakerne på konferansen oppsummerte denne konferansen som «meget vellykket!»

Jan Merok Paulsen