Integreringsminister Sanner svarer på IKVOs spørsmål om engelskkravet

IKVO sendte i mars en henvendelse til integreringsminister Jan Tore Sanner med spørsmål om engelskkravet for inntak til videregående opplæring. Her kan du lese svaret til statsråden: 

 

Jan Tore Sanner: Det framgår av opplæringsloven § 4A-3 at voksenretten til videregående opplæring forutsetter at grunnskolen, eller tilsvarende, er fullført. Engelsk er et grunnleggende fag i norsk grunnskole. En utenlandsk søker som har gjennomgått grunnskole i sitt hjemland uten å ha engelsk som fag, kan etter departementets oppfatning ikke sies å ha fullført "tilsvarende" norsk grunnskole i lovens forstand. Dette betyr at det må lovendring til dersom det skal gjøres noe med den lovfestede voksenretten.

Saken reiser også spørsmålet om i hvilken grad fylkeskommunen på frivillig basis kan gi tilbud om videregående opplæring til utlendinger som ikke oppfyller kravet om å ha hatt engelsk i grunnskolen, eller om opplæringsloven eller forskrift til opplæringsloven (inntaksforskriften) må forstås slik at det ikke er åpning for dette. Departementet har behov for noe tid til å vurdere dette nærmere. Vi vil følge opp med et oppfølgende svar når vurderingen er klar.

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at departementet har gitt Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med Kompetanse Norge, i oppdrag å gjennomføre forsøk som kombinerer moduler fra forberedende voksenopplæring (grunnskolenivå) og moduler innenfor fag- og yrkesopplæring. En viktig hensikt med modulbaserte læreplaner og kombinasjoner mellom opplæring på grunnskole og videregående nivå er å finne raskere og mer fleksible løp for voksne. Dette forsøket er ennå ikke startet opp, fordi det fortsatt arbeides med å finne gode modeller for å kombinere forberedende voksenopplæring og moduler på videregående nivå. Forsøket vil også kunne ha overføringsverdi ut over fag- og yrkesopplæringen.

Departementet vil vurdere om det eventuelt er nødvendig å foreta enkelte justeringer av regelverket uten å vente på at forsøket er gjennomført.