Arkiv

Registrering i NIR er nytt krav for norsktilskudd

Kommunene må registrere søknad eller vedtak om norskopplæring for den enkelte innvandrer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å få utbetalt norsktilskudd. Dette gjelder for personer som får rett og plikt til opplæring i 2018.

Les mer hos IMDi

Visste du at...

Visste du at 3560 personer søkte om asyl i Norge i 2017? Det var kun 148 færre fra Eritrea enn Syria. På nettsidene til UDI kan du finne statistikk, forsknings- og utviklingsrapporter og årsrapporter om migrasjon og innvandring til Norge.

Til nettsidene til UDI

Bruk av språkpraksis i norskopplæringen

I et brev til IMDi og Kompetanse Norge fastslår justisdepartementet at språkpraksis kan telles med som en del av norskopplæringen. Språkpraksisen må ha en kvalitet som fører til språkutvikling for at den skal kunne inngå i norskopplæringen.

Les mer hos IMDi

Innføringskurs i personlig økonomi for nyankomne flyktninger

Bruk pengene dine smart er et hjelp-til-selvhjelpskurs i personlig økonomi for flyktninger. Kurset er utarbeidet av Finans Norge i dialog med flyktningkontoret i Bærum og er beregnet å inngå i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Les mer

Bedre resultater for introduksjonsprogrammet

I 2015 avsluttet 4132 personer introduksjonsprogram. 61 prosent av disse var i arbeid eller utdanning året etter. Det er en økning sammenlignet med tilsvarende resultater for de som avsluttet i 2014, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les mer hos IMDi

Kvalitetsstandarder for norskopplæringen

Kompetanse Norge har utviklet kvalitetsstandarder for norskopplæringen som kan brukes til bestilling av kurs for minoritetsspråklige som ikke er omfattet av introduksjonsloven. Kvalitetsstandardene skal bidra til at norskopplæring gitt eller bestilt av det offentlige, er av god kvalitet og gir en bedre sammenheng i opplæringstiltak for den enkelte deltaker.

Les mer

Veiledningsverktøy om norskkrav fra UDI

UDI har laget et nytt digitalt verktøy for å forstå UDIs egne regler. For å få permanent oppholdstillatelse må personene som regel gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap og bestå prøver. Med dette verktøyet kan de sjekke hvilke regler som gjelder for dem.

Til ressursen

Slik lager du individuell plan

Som regel er det programrådgiver og lærer i norskopplæring som lager den individuelle planen sammen med deltakeren. Det kan også være relevant å involvere NAV, helsepersonell eller andre instanser når man lager en individuell plan.

Les mer hos IMDi

Nyheter på sju språk på TV2 Skole

På TV2 Skole får du nyheter på norsk med tospråklig støtte på somali, pashto, dari, arabisk, tigrinja, kurmandji og engelsk. Du finner også andre ressurser som du kan bruke i forbindelse med norskopplæringen. 

Til ressursen

Nytt fra nasjonalt forum for karriereveiledning

Regjeringen har vedtatt at det skal opprettes et nasjonalt kraftsenter for karriereveiledning i Tromsø. Kompetanse Norge skal bemanne senteret med 10 ansatte, i tillegg til de som jobber i «utdanning.no».  Det nasjonale karrieresenteret skal åpne i januar 2018. 

Les mer