Arkiv

NOU: Voksne i grunnskole- og videregående opplæring — Finansiering av livsopphold

NY HØRING: Rapporten fra Raaums levekårsutvalg foreligger. Hvordan skal elever i grunnskole for voksne sikres et livsgrunnlag? Les og send innspill til styret i IKVO! Fristen til oss 20.6.

Les mer

Nytt om Kompetanseløftet (FVO)

Kompetanse Norge arrangerer søkerseminar for læresteder som vurderer å søke om deltakelse i forsøket. På seminaret vil det bli gitt informasjon om forsøket med forberedende voksenopplæring (FVO) og om forsøk med modulisert fag- og yrkesopplæring for voksne og Kombinasjonsforsøket. Flere av IKVOs medlemmer deltar på søkerseminaret og har håp om å starte opp med FVO høsten 2019.

Les mer om FVO hos Kompetanse Norge

 

Gratis e-læring i regning

Kompetanse Norge har utviklet en e-læringsressurs i grunnleggende regning. E-læringen er gratis og tilgjengelig for alle voksne som ønsker å bli bedre i regning.

Les mer hos Kompetanse Norge

IKVOs høringssvar på forslag til lærerplan i norsk og samfunnsfag på nivå C1

IKVO støtter revisjonen av læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere opp til C1-nivå, gitt at det ikke stilles krav om C-nivå, for eksempel for inntak til høyere utdanning.

Les hele høringssvaret her

Jobbsjansen er en vellykket kvalifiseringsordning

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram og en tilskuddsordning som har som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere. Gjennom Jobbsjansen kan hjemmeværende innvandrerkvinner få tiltak som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. I tillegg kan innvandrerungdom få tilbud om mer grunnskoleopplæring, og deltakere i introduksjonsprogram kan få et ekstra år i programmet.

Les mer hos IMDi

Språkutviklende språkpraksis

Å lære norsk i arbeidslivet går ikke alltid av seg selv. Ved Birkelid læringssenter har de laget en sjekkliste for å sikre at praksisplassene er utviklende for språket til de som deltar.

Les mer hos Kompetanse Norge

IKVO skal møte KS for å diskutere introprogrammet

Styret i IKVO skal møte KS 4. mars. Tema er "Mer effektivt introprogram". Har du innspill? Spørsmålene som blir drøftet er:

  • Hva må til for å øke andelen deltakere som får formell opplæring innenfor rammene av introduksjonsprogrammet? 
  • Hva må til for at deltakerne gjennomfører formell opplæring innenfor rammene av introduksjonsprogrammet? 
  • Hva må til for at kommunene i større grad differensierer programtiden for forskjellige deltakergrupper?
  • Hva mener IKVO skal til for at alle som skal inn i introduksjonsprogrammet blir kompetansekartlagt og får karriereveiledning i forkant av oppstart av programmet?
  • Det er enighet om at resultatene av introduksjonsprogrammet bør bli bedre – hva mener IKVO vil være gode resultater etter gjennomført program?

Referat fra siste styremøte i IKVO

I det siste styremøtet ble det tatt opp mange interessante spørsmål, og det ble gjennomført samtaler med sentrale personer i Kompetanse Norge.

Les referatet her

Bærum vant bosettings- og integreringsprisen 2018

Kommunen vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Bærum stakk av med prisen i konkurranse med seks andre kommuner: Asker, Bodø, Lørenskog, Stange, Steinkjer og Tromsø.

Les mer hos Kompetanse Norge

Stipend for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk

Kompetanse Norge lyser ut midler til stipend for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonslova og som ønsker å ta vidareutdanning i norsk som andrespråk på høgskole/universitet. Frist for å søke stipend er 1. mars 2019.
 
 

Les mer hos Kompetanse Norge