Arkiv

Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – beredskap før sommeren

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er svært alvorlig for dem som rammes av dette. Å bekjempe dette er derfor høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet krever en bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser. Tjenestene for barn og unge i kommuner og fylkeskommuner har en viktig forebyggende rolle.

Les mer hos Regjeringen

Hvordan måle integrering?

For å forstå integrering, må en se på innvandreres integreringskapasitet, og økonomiske, politiske, sosiale og opplevde sider ved integreringen. Det framgår av en ny rapport Proba samfunnsanalyse har levert til IMDi.

Les mer hos IMDi

Friksjon og fleksibilitet – om samarbeid mellom voksenopplæringen og flyktningtjenesten

Styreleder i IKVO, Vibeche Holte, holdt innlegg på konferansen til FFKF - Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid, 4. april i Bergen. Innlegget omhandlet samarbeidet mellom voksenopplæringen og flyktningtjenesten.

Du kan lese innlegget her

NOU: Voksne i grunnskole- og videregående opplæring — Finansiering av livsopphold

NY HØRING: Rapporten fra Raaums levekårsutvalg foreligger. Hvordan skal elever i grunnskole for voksne sikres et livsgrunnlag? Les og send innspill til styret i IKVO! Fristen til oss 20.6.

Les mer

Nytt om Kompetanseløftet (FVO)

Kompetanse Norge arrangerer søkerseminar for læresteder som vurderer å søke om deltakelse i forsøket. På seminaret vil det bli gitt informasjon om forsøket med forberedende voksenopplæring (FVO) og om forsøk med modulisert fag- og yrkesopplæring for voksne og Kombinasjonsforsøket. Flere av IKVOs medlemmer deltar på søkerseminaret og har håp om å starte opp med FVO høsten 2019.

Les mer om FVO hos Kompetanse Norge

 

Gratis e-læring i regning

Kompetanse Norge har utviklet en e-læringsressurs i grunnleggende regning. E-læringen er gratis og tilgjengelig for alle voksne som ønsker å bli bedre i regning.

Les mer hos Kompetanse Norge

IKVOs høringssvar på forslag til lærerplan i norsk og samfunnsfag på nivå C1

IKVO støtter revisjonen av læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere opp til C1-nivå, gitt at det ikke stilles krav om C-nivå, for eksempel for inntak til høyere utdanning.

Les hele høringssvaret her

Jobbsjansen er en vellykket kvalifiseringsordning

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram og en tilskuddsordning som har som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere. Gjennom Jobbsjansen kan hjemmeværende innvandrerkvinner få tiltak som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. I tillegg kan innvandrerungdom få tilbud om mer grunnskoleopplæring, og deltakere i introduksjonsprogram kan få et ekstra år i programmet.

Les mer hos IMDi

Språkutviklende språkpraksis

Å lære norsk i arbeidslivet går ikke alltid av seg selv. Ved Birkelid læringssenter har de laget en sjekkliste for å sikre at praksisplassene er utviklende for språket til de som deltar.

Les mer hos Kompetanse Norge

IKVO skal møte KS for å diskutere introprogrammet

Styret i IKVO skal møte KS 4. mars. Tema er "Mer effektivt introprogram". Har du innspill? Spørsmålene som blir drøftet er:

  • Hva må til for å øke andelen deltakere som får formell opplæring innenfor rammene av introduksjonsprogrammet? 
  • Hva må til for at deltakerne gjennomfører formell opplæring innenfor rammene av introduksjonsprogrammet? 
  • Hva må til for at kommunene i større grad differensierer programtiden for forskjellige deltakergrupper?
  • Hva mener IKVO skal til for at alle som skal inn i introduksjonsprogrammet blir kompetansekartlagt og får karriereveiledning i forkant av oppstart av programmet?
  • Det er enighet om at resultatene av introduksjonsprogrammet bør bli bedre – hva mener IKVO vil være gode resultater etter gjennomført program?