Arkiv

Nytt fra nasjonalt forum for karriereveiledning

Regjeringen har vedtatt at det skal opprettes et nasjonalt kraftsenter for karriereveiledning i Tromsø. Kompetanse Norge skal bemanne senteret med 10 ansatte, i tillegg til de som jobber i «utdanning.no».  Det nasjonale karrieresenteret skal åpne i januar 2018. 

Les mer

Nettbasert opplæring

Nettbasert norskopplæring gir den fleksibiliteten mange voksne trenger for å kunne delta på kurs. På nettsidene til Kompetanse Norge kan du bestille nettbaserte kurs eller få hjelp til å arrangere dem selv. Du finner dessuten en fin oversikt over nettressurser for å lære norsk.

Les mer

Hvilke kommuner som får og ikke får bosette flyktninger i 2018

Arbeidsmarkedet på Smøla skriker etter folk og kommunen ønsket flere flyktninger. Likevel får de ingen neste år fordi kommunen er liten og har kort erfaring. I reportasjon fra NRK kan du også finne ut hvor mange din kommune blir bedt om å ta i mot.

Les mer

Vi snakker norsk

Dette programmet har som mål å legge til rette for språktrening som ikke forutsetter lese- eller skriveferdigheter. Det skal være til nytte for alle som ønsker å lære på egen hånd eller som et supplement til utdanning drevet av opplæringsinstitusjoner. 

Til ressursen

Fafo-rapport om introduksjonsprogram og norskopplæring

I Fafo-rapporten om introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere spør forskere hva som virker, og hvem det virker for. I denne rapporten er introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere analysert. Det er store kommunale variasjoner i hvordan ordningene organiseres og implementeres – og noen av disse variasjonene påvirker deltakernes resultater. Forskerne konkluderer med at programmet i for liten grad inneholder reelt kvalifiserende virkemidler.

Last ned rapporten her

Fersk rapport om nettbasert språkopplæring

Stadig flere voksenopplæringssentre tilbyr helt eller delvis nettbasert norskopplæring til innvandrere og flyktninger, og stadig flere tar i bruk teknologi i undervisningen. En fersk rapport gir innsikt i mulighetene for videre nettbasering.

Les mer hos Kompetanse Norge

UNESCO-konferansen "Learning Cities" i Irland

IKVO har deltatt på UNESCO-konferansen "Learning Cities" i Cork, Dublin 20. - 22. september. Mer enn 500 deltakere fra over 20 land møttes for å lære av erfaringene de 18 "læringsbyene" til UNESCO har gjort seg. Prosjektene hadde stor spennvidde. Det handlet om livslang læring og bærekraftig utvikling. 

Hvorfor har ikke Norge noen læringsbyer? Hva gjør UNESCO i Norge? Disse spørsmålene har IKVO sendt til det norske UNESCO-sekretariatet.

Svaret fra UNESCO
Bilder fra IKVOs besøk på konferansen 
Om UNESCO i Norge

Færre kommuner får flyktninger i 2018

IMDi kommer til å be rundt halvparten av kommunene som har tatt imot flyktninger de siste årene om å bosette i 2018. Årsaken er at færre søker asyl i Norge. Anmodningen kommer i månedsskiftet oktober/november.

Les mer hos IMDi

Test deg selv i lesing, regning, skriving og data

Lurer du på hvordan du behersker lesing og skriving, regning og data? Her finner du noen enkle verktøy hvor du kan teste deg selv.

Test deg selv

Krav til å forsørge deg selv for å få permanent oppholdstillatelse

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke om permanent oppholdstillatelse, må du ha hatt egen inntekt og ikke ha mottatt sosialhjelp i løpet av de siste 12 månedene. Dette er et nytt krav.

Les mer hos UDI