Arkiv

Innføringskurs i personlig økonomi for nyankomne flyktninger

Bruk pengene dine smart er et hjelp-til-selvhjelpskurs i personlig økonomi for flyktninger. Kurset er utarbeidet av Finans Norge i dialog med flyktningkontoret i Bærum og er beregnet å inngå i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Les mer

Bedre resultater for introduksjonsprogrammet

I 2015 avsluttet 4132 personer introduksjonsprogram. 61 prosent av disse var i arbeid eller utdanning året etter. Det er en økning sammenlignet med tilsvarende resultater for de som avsluttet i 2014, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les mer hos IMDi

Kvalitetsstandarder for norskopplæringen

Kompetanse Norge har utviklet kvalitetsstandarder for norskopplæringen som kan brukes til bestilling av kurs for minoritetsspråklige som ikke er omfattet av introduksjonsloven. Kvalitetsstandardene skal bidra til at norskopplæring gitt eller bestilt av det offentlige, er av god kvalitet og gir en bedre sammenheng i opplæringstiltak for den enkelte deltaker.

Les mer

Veiledningsverktøy om norskkrav fra UDI

UDI har laget et nytt digitalt verktøy for å forstå UDIs egne regler. For å få permanent oppholdstillatelse må personene som regel gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap og bestå prøver. Med dette verktøyet kan de sjekke hvilke regler som gjelder for dem.

Til ressursen

Slik lager du individuell plan

Som regel er det programrådgiver og lærer i norskopplæring som lager den individuelle planen sammen med deltakeren. Det kan også være relevant å involvere NAV, helsepersonell eller andre instanser når man lager en individuell plan.

Les mer hos IMDi

Nyheter på sju språk på TV2 Skole

På TV2 Skole får du nyheter på norsk med tospråklig støtte på somali, pashto, dari, arabisk, tigrinja, kurmandji og engelsk. Du finner også andre ressurser som du kan bruke i forbindelse med norskopplæringen. 

Til ressursen

Nytt fra nasjonalt forum for karriereveiledning

Regjeringen har vedtatt at det skal opprettes et nasjonalt kraftsenter for karriereveiledning i Tromsø. Kompetanse Norge skal bemanne senteret med 10 ansatte, i tillegg til de som jobber i «utdanning.no».  Det nasjonale karrieresenteret skal åpne i januar 2018. 

Les mer

Nettbasert opplæring

Nettbasert norskopplæring gir den fleksibiliteten mange voksne trenger for å kunne delta på kurs. På nettsidene til Kompetanse Norge kan du bestille nettbaserte kurs eller få hjelp til å arrangere dem selv. Du finner dessuten en fin oversikt over nettressurser for å lære norsk.

Les mer

Hvilke kommuner som får og ikke får bosette flyktninger i 2018

Arbeidsmarkedet på Smøla skriker etter folk og kommunen ønsket flere flyktninger. Likevel får de ingen neste år fordi kommunen er liten og har kort erfaring. I reportasjon fra NRK kan du også finne ut hvor mange din kommune blir bedt om å ta i mot.

Les mer

Vi snakker norsk

Dette programmet har som mål å legge til rette for språktrening som ikke forutsetter lese- eller skriveferdigheter. Det skal være til nytte for alle som ønsker å lære på egen hånd eller som et supplement til utdanning drevet av opplæringsinstitusjoner. 

Til ressursen