Arkiv

Kompetansepluss – søk om penger til opplæring

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen er 13. november 2017.

Les mer hos Kompetanse Norge

Høringssvar fra IKVO om endringer i introduksjonsloven

Styret i IKVO har skrevet høringssvar til endringer i introduksjonsloven. Styret oppfordret medlemmer til å komme med innspill til høringssvaret.

Høringssvaret fra IKVO

Gratis, nettkurs for flyktninger

Høgskolen i Innlandet kan tilby fem nettkurs med gratis tilgang som er direkte rettet mot voksne flyktninger. Hensikten med kursene er å styrke grunnleggende ferdigheter og digital kompetanse. De dekker viktige temaer som hvordan skrive en CV, personlig økonomi, finne pålitelig informasjon på nettet og forbrukerbevissthet. Alle kursene er tilgjengelige på ulike språk. 

Les mer her

Styret i IKVO hadde styremøte 30. august

På styremøtet 30. august ble det behandlet flere interessante saker, som for eksempel voksenopplærngenes samarbeid med NAV og utfordringer knyttet til manglende engelskkunnskaper og inntak til videregående skole.

Les referatet her

TV2 skole lager nyhetssendinger om Stortingsvalget 2017 på åtte språk

Sendingen er tilgjengelige på norsk, engelsk, dari, pashto, somali, arabisk, tigrinja og kurdisk kurmandji. Satsingen på flerspråklige nyheter støttes over statsbudsjettet via Kompetanse Norge og sendes hver 14. dag. Til alle sendingene er det læringsaktiviteter knyttet til norskopplæring. Tilbudet er gratis.

Til TV2 Skole

Nordisk konferanse om ”Voksenlæreren og innovasjon” arrangeres i Lund i Sverige den 27. og 28. september.

Formålet med konferansen er å synliggøre og diskutere de kompetansekrav som i et stadig mer komplekst samfunn stilles til voksenlæreren. I fellesskap vil vi diskutere og sette dette i perspektiv, og utvikle ideer til relevante muligheter for kompetansetuvikling for voksenlærere.

Konferansen gjennomføres i et samarbeid mellom NVL, Nordplus Voksen, Lund kommune og foreningen Norden i Lund.

Se detaljert informasjon, program og innhold, samt skjema for registrering  på: 

Voksenlæreren og innovation – registrering og informasjon

Har du fått med deg de nye endringene for permanent opphold og familiegjenforening?

Myndighetene innfører nå krav om selvforsørgelse for å innvilge søknaden om permanent opphold. Søknad om familiegjenforening må skje inn 6 måneder etter at flyktningen er bosatt.

Se lenkesamlingen for detaljert informasjon. 
Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Høring om endringer i introduksjonsloven

Regjeringen foreslår en del endringer i introduksjonsloven. Noen av endringene er: Kommunene skal få plikt til å gi asylsøkere norskopplæring, og de skal forplikte seg til å delta. Arbeidsretting SKAL være en del av individuell plan. Fusk på norskprøvene skal medføre ett års karantene, med mer. Les høringen under. Svarbrev kan sendes direkte til regjering.no, eller til IKVO. Vi ønsker medlemmenes syn på endringene, og IKVO vil skrive et høringssvar innen fristen 15.9. Send oss gjerne dine innspill på e-post til oss.

Høringsbrev
Høringsnotat

 

 

Flere kan få videregående opplæring

Personer som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har rett til videregående opplæring for voksne. Det er blant endringene i opplæringsloven som trådte i kraft 1. august. Endringen er spesielt relevant for deltakere i introduksjonsprogram som kan få videregående opplæring som en del av programmet.

Les mer på Stortinget

 

God dekning av kommunenes utgifter

Endelig rapport om kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2016 viser at kommunenes utgifter dekkes i stor grad av tilskudd.

Les mer hos IMDi