Arkiv

Tverrfaglig team og obligatorisk helsekurs i Rælingen

I Rælingen jobber flyktningenheten som et tverrfaglig team og er tett på både deltakere og arbeidsgivere. Teamet følger opp deltakere i arbeid og gir god informasjon til arbeidsgiveren om deltakere som er ute på praksis. Teamet følger også opp arbeidsplasser som ansetter deltakere etter at introduksjonsprogrammet er over. Kommunen lykkes svært godt med sitt arbeid.

Les mer

Integrering i Skandinavia

Hvordan går det med integreringen av innvandrere i Norge, sammenlignet med andre land? Denne  rapporten er en analyse basert på data fra OECD og Eurostat.

Les mer hos IMDi

Kartlegging av flyktningers kompetanse

Vox skal i samarbeid med UDI, IMDi, NOKUT og NAV utvikle en nettløsning hvor de som bor i asylmottak kan registrere sin egen kompetanse. Oversikt over arbeidserfaring og utdanning skal få flyktningene raskere i arbeid.

Les mer hos VOX

Profiler som kartleggingsverktøy

VOX har vi lagt ut Excel-filer av «Profiler for basisferdigheter på jobben» slik at de også kan brukes som kartleggingsverktøy. De er egnet for å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter for voksne.

Les mer hos VOX

Ny veiviser ved vold og overgrep

En ny nasjonal nettportal som gir informasjon og veiledning om vold i nære relasjoner og voldtekt er lansert. Dinutvei.no skal være en veiviser for utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner.

Les mer hos Justis- og beredskapsdepartementet

Din utvei

Molde tjener på flyktningene

I Molde sparer de ikke på noe når de skal kvalifisere flyktningene. Høy kvalitet i introprogrammet koster, men når arbeidet bærer frukter og flyktningene raskt får jobb og skoleplass går kommunen til slutt ut i pluss. De siste årene med integreringstilskudd går rett i kommunekassa fordi flyktninger som har jobb og er i utdanning er selvhjulpne økonomisk.
 

Norskopplæring for asylsøkere i mottak

Antall timer norskopplæring asylsøkere i mottak kan få tilbud om er redusert fra 250 timer til 175 timer. Dette ble vedtatt i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet før jul. 

Les mer hos VOX

Slik hjelper du flyktninger

De siste månedene har rekordmange mennesker søkt beskyttelse (asyl) her i Norge. Du kan bidra til at den lange ventetiden i asylmottakene fylles med ulike aktiviteter, og til at flyktninger som får opphold raskere blir bosatt og integrert i lokalsamfunnet.

Les mer hos IMDi

Nettkurs om voksenpedagogikk

Dette nettkurset handler om pedagogiske utfordringer knyttet til voksnes læring. Det egner seg for alle som underviser voksne. Det tar for seg trekk ved voksne i læringssituasjoner, motivasjon og motstand, og hvordan voksne lærer.

Les mer hos VOX

Endringer i introduksjonsloven

Fra 1. januar kan deltakere i introduksjonsprogram få permisjon fra programmet ved tilbud om ordinært arbeid. Videre skal kommunene ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For de som søker om fritak fra opplæringen, innføres det krav om dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet.

Les mer hos VOX