Fylkeskontaktsamling 2011

Vellykket fylkeskontaktsamling i IKVO på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker 2.-3. november 2011

12 fylker var representert. Fylkeskontaktene blir en viktig gruppe som kan være støtte og hjelp til styret, skape kontakt og se til at vi deler verdifulle erfaringer med hverandre. Vi tar sikte på en fylkeskontaktsamling i året, men det kan også bli aktuelt å kalle inn ekstraordinært hvis det står aktuelle saker på dagsordenen. 

 

 

 

 

 

 

Styret har diskutert om samlingene bør ligge i tilknytning til ledersamlingen i VOX i juni.
Styret kan også sende ut nytt fagstoff, problemstillinger, varsel om høringer etc ut til fylkene. Medlemmer av styret kan inviteres til orientering på samlinger rundt om i landet.

Medlemsverving: Medlemskontingenten og evt. overskudd på konferansene er de eneste inntektene i IKVO. Det er viktig at flere av sentrene blir medlemmer. Slik blir vi også ei sterkere pressgruppe.
I noen fylker er geografien slik at det kan være fornuftig å organisere seg i regioner framfor å bruke fylkesgrensene.

”Jeg har spart mye tid ved å være her!”(Gøran Heimdal, Ålesund, om samlingen på Thorbjørnrud) Les hva fylkeskontaktene sier om forventninger til IKVO og om betydningen av nettverksamarbeid her: Fylkeskontaktene om forventninger og erfaringer med nettverksamarbeid.

Her kan du lese om noen av presentasjonene på samlingen:

Toril Sundal Leirset: ”Gå hjem og spør kor det blei av høringa!”

Toril Sundal Leirset (bildet) presenterte arbeidet i Inkluderingsutvalget som førte fram til rapporten NOU 2011.14 – Bedre Integrering. Overraskelsen var stor da hun skjønte hvor tilfeldig kjennskapet til denne rapporten var – til tross for at alle kommunene var høringsinstans. Det er forventet en stortingsmelding til våren basert på bl. a denne utredningen, som varsler en helhetlig reform av opplæringstilbudet for voksen innvandrere.

Leirsets presentasjon

Dag Fjæstad fra NAFO

Vi var svært spente på hva Dag Fjæstad fra NAFO(Nasjonalt senter for flerkulturell undervisning) hadde å fortelle oss, spesielt med tanke på læreplanrevisjonen.
Minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge har en stor frafallsprosent. Det er vellykkete eksempler på innføringstilbud, som f. eksempel i Larvik. Last ned filmen om kombinasjonsprosjektet 16-24 her:

http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/kombinasjonsprosjektet/

Det er behov for å forankre disse tilbudene i lovs form. Les presentasjonen til Dag for å se hva utkastet til lovtekst sier, og hvordan dette skal finansieres. Det var ingen jubel rundt bordet da dette ble presentert. Vi må delta i disse høringene!

Fjæstads presentasjon

 

Bjørn Stenmark fra Oslo VO Nydalen

Elev på Oslo Voksenopplæring Nydalen når han kommer til engelsktime: ”Jeg har gledet meg helt siden klokka 6 i morges!”

Bjørn Stenmark presenterte spesialundervisningen i Oslo Voksenopplæring Nydalen og Skullerud. I Nydalen har de ca 500 elever på årsbasis – ca 5 timer i uka i gjennomsnitt – og de fleste elevene søker og blir tatt inn på et felles inntak, Oslo VO Servicesenter. Se Bjørns presentasjon om organisering, tilbud og verktøy.

Stenmarks presentasjon
Brosjyre om "Routes for learning"
"Routes for Learning" fra Wales
Hva er P-Scales?
Brev til Kunnskapsdepartementet om voksnes rett til grunnskoleopplæring
AFL Links and books
PAS
VFL-brosjyre

 

Foto av Toril Leirset: Levanger kommune