Spesialundervisning

Logopeditilbud til voksne gis til de som etter sakkyndig vurdering har rettigheter etter § 4A-2 i opplæringsloven. Dette gjelder spesielt personer med språkproblemer etter sykdom og/eller skade. Fortløpende inntak. Ved behov rekvireres gratis transport. Opplæringen er gratis.

Spesialundervisning for voksne gis til de som ut fra sakkyndig vurdering har rettigheter etter § 4A-2 i opplæringsloven. Opplæringen er gratis. Ved behov rekvireres gratis transport. Fortløpende behandling av søknader.


 

Lovforankring.

Opplæring for voksne som har behov spesielt tilrettelagt undervisning er regulert i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).


§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.
Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell
§ 10-1 med tilhøyrande forskrift gjeld tilsvarande for opplæring etter dette kapitlet. Departementet kan gi forskrifter om at ein likevel kan tilsetje personell utan formell pedagogisk kompetanse.
For opplæring etter § 4A-2 andre leddet gjeld ikkje § 10-1 med tilhøyrande forskrift. Opplæringa skal likevel skje under fagleg og pedagogisk rettleiing og ansvar.

§ 4A-7.Skyss m.m.
Vaksne som på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda når dei får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet.